Algemene Voorwaarden

Versie: 1.0 | Datum: 15 juni 2020

Contactgegevens:

Lucano AV

www.lucano.nl | info@lucano.nl | 06 83262187

KVK: 78237785 | BTW: NL003311495B62

 

 

ARTIKEL 1. TOEPASSING

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (waaronder offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, diensten en activiteiten) van Lucano AV.
  • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lucano AV.

 

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST

2.1             Lucano AV is enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten welke zijn ondertekend door een bevoegd directielid. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Lucano AV niet.

 

ARTIKEL 3. LEVERINGSTERMIJNEN

3.1              Lucano AV streeft ernaar zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen tijden en leveringstermijnen te houden. Overschrijding van de leveringstermijn of tijd door Lucano AV ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN & OFFERTES

4.1             Alle aanbiedingen (informatie, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens Lucano AV, zijn vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leverings- of uitvoeringsmogelijkheid, behoudens schriftelijke offertes voorzien van een geldigheidsduur.

4.2              Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechts gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.

4.3              Lucano AV heeft het recht om meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor minder werk gelden de regels met betrekking tot annulering (zie artikel 5).

4.4              Tenzij anders vermeld zijn prijzen en offertes altijd exclusief 21% BTW.

 

ARTIKEL 5. ANNULERING

5.1             Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt niet mogelijk. In alle andere situaties is annulering door een wederpartij enkel toegestaan na betaling van onderstaande (schade)vergoeding aan Lucano AV:

5.1.1           Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang 25% van de hoofdsom

5.1.2           Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang 50% van de hoofdsom

5.1.3          Bij annulering tot 24 uur voor aanvang 75% van de hoofdsom

5.1.4           Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de hoofdsom

5.1.5           Dit met dien verstande dat alle externe kosten altijd voor 100% worden doorbelast aan de wederpartij.

 

ARTIKEL 6. BETALING

6.1             Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant of per bank te zijn voldaan aan Lucano AV. Bij te late betaling wordt het bedrag verhoogd met incassokosten en 1% rente per maand.

6.2              Indien faillissement of surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd dan wel in geval van liquidatie worden diens verplichtingen direct opeisbaar.

6.3              Indien een wederpartij m.b.t (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Lucano AV verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn.

6.4              Lucano AV is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van een opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

 

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1              Lucano AV is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Lucano AV en/of haar leidinggevenden.

7.2              Lucano AV sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit.

7.3              Lucano AV beperkt haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico. Indien Lucano AV daarnaast toch nog aansprakelijk zou zijn, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot het bedrag van de waarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, met een maximum van € 15.000,-.

7.4              Lucano AV verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Lucano AV is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Lucano AV of een van haar leidinggevenden.

7.5              Lucano AV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, dan wel hun personeel of toeleveranciers.

7.6              Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van Lucano AV een beroep doen.

7.7              Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking.

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1              Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Elke van de wil van Lucano AV onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van Lucano AV, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij Lucano AV.

8.2              In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Lucano AV opgeschort. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Lucano AV voor het intreden van de overmacht situatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Lucano AV door de overmacht situatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen, is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

 

ARTIKEL 9. VERHUURVOORWAARDEN

9.1              Indien Lucano AV optreedt als verhuurder, maken de in dit artikel genoemde verhuurvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Lucano AV:

9.1.1           Genoemde prijzen zijn af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel.

9.1.2           De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en er als een goed huisvader voor zorgen.

9.1.3           De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde. Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: beschadiging (ook wegens verkeerd gebruik), diefstal, vermissing, etc. Een deel van deze risico’s kan via Lucano AV verzekerd worden. Indien de huurder tegen betaling deelneemt aan deze verzekering, wordt bij een schade de eventuele uitkering van deze verzekering op de schade in mindering gebracht en komt enkel het eventuele restant voor rekening van de huurder.

9.1.4           Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Lucano AV veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt volledig voor rekening van de huurder.

9.1.5           De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.

9.1.6           De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1 dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de werkelijke schade die Lucano AV lijdt door het niet tijdig retourneren.

9.1.7           De huurder machtigt Lucano AV om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.

9.1.8           Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is onderverhuur niet toegestaan.

9.1.9           Lucano AV kan vragen om een legitimatie van de huurder en/of andere eisen stellen om de identiteit van de huurder vast te stellen en vast te leggen.

 

ARTIKEL 10. VERKOOPVOORWAARDEN

10.1            Indien Lucano AV optreedt als verkoper, maken de in dit artikel genoemde verkoopvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Lucano AV:

10.1.1        De levering en risico-overgang van de producten geschiedt af magazijn.

10.1.2        Indien de koper zonder gegronde redenen een levering weigert, ontslaat dit hem niet van zijn verplichtingen. Lucano AV zal maximaal 2 maanden de goederen voor de koper in bewaring te houden. Na het verstrijken van de termijn van 2 maanden, is Lucano AV gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen. Aan Lucano AV komt het recht toe om eventuele opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.

10.1.3        Alle door Lucano AV verkochte zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Lucano AV tot het moment dat alle huidige en (eventuele) toekomstige vorderingen van Lucano AV uit hoofde van enige reeds bestaande en / of enige nog te sluiten overeenkomst tot levering of dienstverlening integraal door de koper zijn voldaan.

10.1.4        Tot het moment dat de koper de koopprijs volledig aan Lucano AV heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd de goederen, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen en is hij slechts bevoegd de apparatuur/goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt op het moment dat de koper failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend.

10.1.5        Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Lucano AV gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde apparatuur/goederen weer tot zich te (doen) nemen op welke locatie dan ook en de koopovereenkomst te ontbinden. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en alle schade aan Lucano AV te vergoeden.

10.1.6        Er is slechts sprake van garantie indien dit schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen. De koper kan zich slechts na voldoening van de volledige koopsom aan Lucano AV op de garantie beroepen. Lucano AV ondersteunt alleen fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 11. PRODUCTIE VOORWAARDEN

11.1            Indien Lucano AV optreedt als verzorger van audiovisuele producties, maken de in dit artikel genoemde productievoorwaarden onderdeeldeel uit van de algemene voorwaarden van Lucano AV:

11.1.1        Onder werkplek wordt verstaan: de plaats waar Lucano AV feitelijk haar werkzaamheden verricht.

11.1.2        Opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende en deugdelijke stroomvoorziening op een afstand van maximaal 20 meter van de werkplek. Schade ontstaan door een niet deugdelijke stroomvoorziening komt nimmer voor rekening van Lucano AV.

11.1.3        Opdrachtgever staat er enkel voor in dat de door opdrachtgever verstrekte apparatuur/goederen geschikt is voor het aantal op de op de opdrachtbevestiging vermelde personen.

11.1.4        Opdrachtgever dient rekening te houden met de in de offerte vermelde op- en afbouwtijden en stelt bij gebreke daarvan Lucano AV minimaal 1 uur in de gelegenheid om apparatuur op en af te bouwen.

11.1.5        De werkplek dient gelijkvloers te zijn, bereikbaar via een verharde ondergrond en tot een afstand van 50 meter bereikbaar te zijn met een transport bus, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

11.1.6        Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende, veilige en gratis parkeermogelijkheden voor Lucano AV binnen 50 meter van de werkplek.

11.1.7        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdracht van alle benodigde Buma / Stemra rechten/premies en soortgelijke afdrachten.

11.1.8        Opdrachtgever staat in voor een veilige werkplek.

11.1.9        Lucano AV plant de tijd voor op,- en afbouw in met de opdrachtgever, die er zorg voor draagt dat alle gevraagde materialen aanwezig zijn en op de plaats horen te staan zoals overeen is gekomen, is dit niet het geval en het personeel kan het werk niet naar behoren verrichten op locatie, dan wordt er wachtgeld berekent, dit is een bedrag van € 45,00 per uur per personeelslid exclusief btw.

11.1.10     Indien opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen, is Lucano AV gerechtigd om haar diensten te weigeren en/of haar werkzaamheden op te schorten of zelfs te staken, waarbij de betalingsverplichting voor opdrachtgever in stand blijft.

 

ARTIKEL 12. ONTBINDING EN OPSCHORTING

12.1            Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan een of meer verplichtingen uit de met Lucano AV gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance, liquidatie, stillegging en/of bedrijfsovername van de wederpartij door derden is Lucano AV gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Lucano AV tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Lucano AV toekomende rechten waaronder het recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

 

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

13.1            Op alle betrekkingen tussen Lucano AV en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lucano AV en een wederpartij worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

ARTIKEL 14. SCHENDBAARHEID

14.1            Elke bepaling in deze algemene voorwaarden dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de rechter nietig worden verklaard dan wel worden vernietigd laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover een bepaling niet van toepassing zou zijn, zullen partijen in het licht van de overige artikelen een nieuwe bepaling opstellen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.